Det lokale arbejde i Dansk Ruhår Klub

DRK – ÉN FORENING – med lokale muligheder.

Vision

DRK ønsker at styrke det lokale arbejde og medlemmernes oplevelse af fællesskab ved alle klubbens arrangementer. DRK skal være en klub, man er stolt af at være medlem af, fordi man oplever en høj grad af kvalitet på alle niveauer i klubben, og fordi klubben har tilbud, der matcher medlemmernes behov centralt og lokalt. Tilbuddene er både for hundeføreren, der gerne vil gå på prøver med sin hund, og for jægeren der ønsker en alsidig jagthund, der kan honorere jagtens mange krav til hund.

Vi ønsker at styrke DRK – som ÉN forening med lokale muligheder

 • så der hele tiden er en tæt dialog og samarbejde mellem bestyrelsen og lokalgrupperne
 • så lokalgrupperne oplever muligheder og ikke begrænsninger
 • så der er træning og aktiviteter der tilgodeser medlemmerne i alle dele af landet
 • ved at sørge for uddannede instruktører i lokalområderne

DRK's målsætning for lokalområderne er:

 • Passende størrelse på lokalområder, der sikrer kortest mulig afstand til en aktivitet
 • Beskrivelse af rammerne for det lokale arbejde
 • Træningstilbud og klubaktiviteter for alle medlemmer, både for jægeren og for de prøveaktive, og gerne i samarbejde med lokale jagtforeninger, andre specialklubber i FJD og lokale jagthundeklubber
 • Kvalificerede instruktører
 • Nye medlemmer bliver godt modtaget af lokalgruppen
 • Afstemning af de gensidige forventninger mellem bestyrelsen og lokalgruppen om det lokale arbejde

Organisation af det lokale arbejde i DRK.

DRK's lokale arbejde er organiseret i lokalgrupper. Lokalgruppen er til en hver tid underlagt DRK's love og bestemmelser.

En lokalgruppe dækker en lokalitet, der er naturlig for det lokale arbejde. Det er muligt at oprette flere lokalgrupper i en geografisk region (de gamle områder), der gør det muligt at sikre medlemmerne kortest mulig afstand til aktiviteterne.

Lokalgrupperne navngives efter en by i området. Hvis der kun er én lokalgruppe i et velafgrænset område (f.eks. Fyn eller Bornholm) behøver området ikke opkaldes efter en by. Oprettes der en ny lokalgruppe i området opkaldes alle grupper efter bynavne.

Oprettelse af en ny lokalgruppe sker kun efter aftale med DRK's bestyrelse og den/de eksisterende, berørte lokalgrupper.

En lokalgruppe bør bestå af mindst 3 personer, alle medlemmer af DRK.

Lokalgruppen afholder hvert år i forbindelse med formandsmødet et aktivitetsmøde for områdets medlemmer, hvor der aflægges en beretning om årets arbejde og økonomi siden sidste aktivitetsmøde og med valg til lokalgruppen.

Medlemmerne i lokalgruppen vælges for 2 år ad gangen. Formanden og medlemmerne af lokalgruppen stiller deres kandidatur til rådighed hvert andet år. Turnus aftales lokalt, men det skal sikres, at alle ikke stiller deres kandidatur til rådighed samtidig.

Lokalgruppen fordeler opgaverne mellem sig, herunder økonomi og regnskab. Lokalgruppens formand eller en stedfortræder repræsenterer lokalgruppen og området på det årlige fælles formandsmøde med DRK's bestyrelse.

Økonomi

Lokalgruppens arbejde bliver finansieret af indtægter fra "brugerbetaling" og indtægter fra salg af foreningens produkter (jf. designmanual og retningslinjer for brug af logo). Lokalgrupper kan ansøge DRK's bestyrelse om tilskud til særlige aktiviteter eller investeringer. DRK kan yde et rentefrit lån som startkapital til en nyetableret lokalgruppe. Opnåelse af tilskud forudsætter at retningslinjerne for det lokale arbejde efterleves, herunder at regnskab for forrige regnskabsår er indsendt til DRK's kasserer.

Ingen lokalgruppe må pr. 31. december ligge inde med over 25.000 kr. i likvide aktiver. Det er muligt for lokalgruppen at spare op til større indkøb/investeringer efter skriftlig aftale med bestyrelsen.

Eksisterende overskud udover det her nævnte beløb er ikke omfattet af denne aftale. Formuen afvikles efter aftale med bestyrelsen.

Der må ikke etableres lokale fonde eller lignende. Overskud genereret i lokalt regi må ikke overføres til fonde eller andre organisationer.

Det påhviler lokalgruppen at føre regnskab over årets aktiviteter med indtægter og udgifter samt anføre kasse-/bankbeholdning primo og ultimo og inden det årlige formandsmøde at sende lokalgruppens godkendte regnskab for sidste regnskabsår til DRK's kasserer. Afholder det lokale område anerkendte prøver f.eks. ræveslæb eller apporteringsprøver, skal området indbetale DJU+DKK afgiften pr. deltagende hund til kassereren.

Aktivitetsmøde

Lokalgruppen indkalder til det årlige aktivitetsmøde med minimum 4 ugers varsel. Indkaldelsen sker på DRK's hjemmeside og/eller i Jagthunden.

Det årlige aktivitetsmøde har til formål dels at gøre status over årets aktiviteter, redegøre for lokalgruppens økonomi, vælge medlemmer til lokalgruppen, drøfte kommende aktiviteter med baggrund i medlemmernes ønsker og behov og diskutere emner/tiltag som bestyrelsen i DRK barsler med.

Aktivitetsmødet er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Hvert medlem har én stemme.

Aktivitetsmøde skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Lokalgruppens beretning
 • Gennemgang og godkendelse af årets regnskab
 • Valg til lokalgruppen
 • Næste års aktiviteter
 • Evt. forslag

Lokalgruppens arbejde

Lokalgruppen planlægger og gennemfører aktiviteter for medlemmer af DRK. Lokalgruppen beslutter om medlemmer af andre specialklubber kan deltage i aktiviteterne og på hvilke betingelser.

Lokalgruppen kan samarbejde med andre lokale foreninger. Betingelserne for samarbejdet bør være aftalt.

Lokalgruppens opgaver kan være – afhængig af ressourcer og lokale behov:

 • Kontakte og byde nye medlemmer velkommen
 • Tilbyde aktiviteter indenfor flg.:
 • Hvalpemotivation
 • Unghundetræning
 • Marktræning
 • Schweisstræning
 • Apporteringsstræning
 • Ringtræning
 • Evt. lokale prøver
 • PR- og omtale i lokalaviser – "gode nyheder om ruhår"
 • Arrangere klubaftner og lignende sociale aktiviteter

Lokalgruppens ophør

Lokalgruppen kan ophøre, fordi det ikke er muligt at skaffe de nødvendige frivillige. Ophøret sker efter aftale med DRK's bestyrelse.

DRK's bestyrelse har ligeledes mulighed for, i samråd med lokale medlemmer, at lukke en lokalgruppe såfremt lokalgruppen ikke lever op til intentionerne, som det er beskrevet her.

Lokalgruppens midler tilfalder DRK. Midlerne indgår på en konto til styrkelse af lokalgruppernes arbejde i DRK.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 17. april 2011